Land In Yakkala Batepola
15000000.00

  • Land In Yakkala Batepola
  • Land In Yakkala Batepola
  • Land In Yakkala Batepola
  • Land In Yakkala Batepola
  • Land In Yakkala Batepola
  • Land In Yakkala Batepola

Description

යක්කල බටෙපොල නගරයේ 255 බස් පාරට ආසන්නව අක්කරයක්වු සියලු වගාවන් සහිත සරුසාර ඉඩම සහ නිවස මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වහාම විකුණනු ලැබේ

Additional details

Land size: 160
Land type: Residential
Report

Related listings