Land In Magalegoda
125.00

  • Land In Magalegoda
  • Land In Magalegoda
  • Land In Magalegoda
  • Land In Magalegoda
  • Land In Magalegoda
  • Land In Magalegoda

Description

කලගෙඩිහේන ,මගලෙගොඩ මාර්ගයේ සුන්දර පරිසරයක පිහිටි තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.ඔබේ සිහින නිවස තනන්නට හොදම තැන.
මගලෙගොඩ දුම් රිය පොලට කි.මි.2
කලගෙඩිහේන නගරයට කි.මි. 2

Additional details

Land size: 48.8
Land type: Residential
Report

Related listings