Land In Katunayaka
280.00

  • Land In Katunayaka
  • Land In Katunayaka
  • Land In Katunayaka
  • Land In Katunayaka
  • Land In Katunayaka
  • Land In Katunayaka

Description

මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මී 100
කටුනායක අධිවේගී පිවිසුමට කි.මි.1
කටුනායක දුම් රිය පොලට මී 50
ජලය තෙකලා විදුලිය

Additional details

Land size: 15
Land type: Residential
Report

Related listings