Land In Kadawatha
350.00

  • Land In Kadawatha
  • Land In Kadawatha
  • Land In Kadawatha
  • Land In Kadawatha
  • Land In Kadawatha
  • Land In Kadawatha

Description

කඩවත නගරයට ඉතා සමීපව,අධිවේගිය මාර්ගපිවිසුමට මුහුණලා,සුන්දර සහ වැදගත් පරිසරයක පිහිටි පදින්චියට වඩාත් සුදුසු ඉඩම විකිණීමට ඇත.
කඩවත ප්‍රධාන නගරයට කි.මී.2
හයිවේඑකට මුහුණලා

Additional details

Land size: 20
Land type: Residential
Report

Related listings