House In Malwana
12500000.00

  • House In Malwana
  • House In Malwana
  • House In Malwana
  • House In Malwana
  • House In Malwana
  • House In Malwana

Description

මල්වාන නගරයට කි.මි. 2 දුරින් නිසන්සල පරිසරයක පිහිටි අන්ගසම්පූර්න නිවස සහ අක්කර 2 වු ඉඩම විකිණීමට ඇත.වෙල්යායකට මුහුනලා පිහිට ඇත.සරුසාර පොල් වගාවක් ඇත.(ටයිල් / සිවිලිම් / තාප්ප / ගේට්ටු )

Additional details

Land size *: 320
No. Bedrooms: 3
No. Bathrooms: 1
Report

Related listings